شعر.م.آژن

‍لوگر ای مامن من

‍شعله شدی

‍و به دستان ستم

‍پاره و خونابه شدی

‍لوگر ای مامن من

‍جسم تو دردآگین است

‍طفلک ناز تو باز ناله‌کنان

‍خونین است

‍قلب من می کفد از بغض و

هزار فریادت

‍لوگر ای مهین من

‍مشت شویم

‍آتش شویم

‍که ستم پرور ارگ

‍مار درون آستین است

‍اول می 2021

 • سرمد.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • احسان الله.jpg
 • 7.jpg
 • یاری.jpg
 • 13.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • ساحل.jpg
Send Image