معامله امریکا با طالبان آدمکش منتج به صلح نخواهد شد

‍معاهده با جنایت‌کاران طالبی خیانت نابخشودنی به خون دههاهزار قربانی توحش این گروه تروریستی و دشمن مردم افغانستان است. طالبان مسبب قتل و تباهی طی سی سال گذشته بوده، از جمله طی عملیات‌های کور انتحاری و انفجاری شان دههاهزار مردم عام را به شهادت رسانیده اند. با قربانی ساختن عدالت و پا گذاشتن به خون و خواست‌های بازماندگان قربانیان، هیچ صلحی در کشور متصور نیست. تاریخ به یاد ندارد که یک گروه تا این حد وحشی یکباره راه انسانیت برگزیده و پیام‌آور صلح شده باشد. این سروصداهای «صلح»، سرابی بیش نیست بخصوص که بر اساس خواست امریکا و پاکستان و در مطابقت با منافع آنان تدوین شده است. ما یکبار دیگر به رنج و خون جان‌باختگان بربریت طالبان تعهد می‌بندیم که تا محاکمه عاملان این جنایات از دادخواهی و تلاش بازنخواهیم نشست.

 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یاری.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • selaman.jpg
 • 14.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • احسان الله.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 12.jpg
 • سرمد.jpg
Send Image