«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • ساحل.jpg
 • احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • یاری.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • Template.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image